شما اینجا هستید:   خانه

لیست کارشناسان

نام : حوزه : رشته : صلاحیت :آرام ایمانپور نمین
رشته    :    امور بانکی
تحصیلات    :    لیسانس
حوزه فعالیت   :    استان اردبیل
حوزه قضایی    :    شهرستان نمینآزاده زيرک
رشته    :    امور گمرکی
تحصیلات    :    دکتری
حوزه فعالیت   :    شهرستان اردبیل
حوزه قضایی    :    شهرستان اردبیلآيدين نورالعيونی
رشته    :    راه و ساختمان
تحصیلات    :    فوق لیسانس
حوزه فعالیت   :    شهرستان اردبیل
حوزه قضایی    :    شهرستان اردبیلابراهيم شيرين زاده حفظ آباد
رشته    :    امور ثبتی
تحصیلات    :    لیسانس
حوزه فعالیت   :    استان اردبیل
حوزه قضایی    :    شهرستان اردبیلاحد اعیادی
رشته    :    امور ثبتی
تحصیلات    :    لیسانس
حوزه فعالیت   :    استان اردبیل
حوزه قضایی    :    شهرستان اردبیلاحد پورعلی
رشته    :    تاسیسات ساختمانی
تحصیلات    :    فوق لیسانس
حوزه فعالیت   :    استان اردبیل
حوزه قضایی    :    شهرستان اردبیلاحد فخریان
رشته    :    راه و ساختمان
تحصیلات    :    لیسانس
حوزه فعالیت   :    استان اردبیل
حوزه قضایی    :    شهرستان پارس آباداحمد محمدي اوجبلاغ
رشته    :    امور تعاونی ها
تحصیلات    :    فوق لیسانس
حوزه فعالیت   :    سطح کشور
حوزه قضایی    :    شهرستان اردبیلاحمد هاشم زاده
رشته    :    راه و ساختمان
تحصیلات    :    لیسانس
حوزه فعالیت   :    سطح کشور
حوزه قضایی    :    شهرستان اردبیلاسلام کاری
رشته    :    امور ثبتی
تحصیلات    :    لیسانس
حوزه فعالیت   :    شهرستان اردبیل
حوزه قضایی    :    شهرستان اردبیل