تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري

تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري

 

در اجراي ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مجلس شوراي اسلامي، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري، مصوب 8/12/1389 و اصلاحيه آن به شرح مواد آتي اصلاح مي‌شود:

 

 

 

فصل اول - كليات

 

 

 

ماده 1_ دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر كارشناسي در حدود صلاحيت آنها از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي طبق مقررات اين تعرفه محاسبه و پرداخت مي گردد.

 

* تبصره – منظور از كانون در اين تعرفه ، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و منظور از مركز ، مركز امور مشاوران حقوقي و وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه مي باشد .

 

ماده 2_ مراجع قضائي، وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي و ارگانها و نهادها و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناسي مكلفند بر اساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.

 

*تبصره 1_ در مواردي كه مرجع قضائي در پرونده هاي كيفري و حقوقي براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مي نمايد ، تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت كار با همان مرجع مي باشد.

 

*تبصره 2_ در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده از پرداخت حق الزحمه كارشناسي تا ميزان معيني به وسيله دادگاه كاهش مي يابد ولي به هر حال پرداخت هزينه ها يا وسيله اجراي قرار كارشناسي مانند اياب و ذهاب و غيره به عهده متقاضي مي باشد .

 

*تبصره 3_ در مورد مناطق محروم و يا اشخاص حقيقي كه استطاعت كافي ندارند حسب مورد به تشخيص قاضي پرونده ، مركز يا كانون مربوط حق الزحمه اين تعرفه سي درصد كاهش مي يابد .

 

*تبصره 4- در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص مرجع قضائي مربوط مراتب جهت معرفي كارشناس معاضدتي حسب مورد (حداكثر تا سه مورد) به كانون يا مركز اعلام تا معرفي گردد .

 

ماده 3_ در كارشناسي ها چنانچه موضوع كارشناسي مربوط به جزئي از كل بوده ولي اظهارنظر كارشناسي مستلزم بررسي در كل كار مربوطه باشد، دستمزد يا پيشنهاد كارشناس و موافقت مقام ارجاع كننده بر مبناي كل كار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 

ماده 4_ كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي مكلفند در صورت درخواست كارشناس يا هيئت كارشناسي ، دستمزد كارشناسي را طبق اين تعرفه و در صورتي كه قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علي الحساب به حساب كانون يا مركز توديع و قبض آن را در پرونده مربوطه پيوست نمايند در اين صورت كارشناسان رسمي مكلفند پس از توديع دستمزد نسبت به انجام كارشناسي اقدام نمايند.

 

ماده 5_ در صورتي كه كارشناس اقدام به كارشناسي نموده ولي به دليلي كه خارج از حيطه اختيار وي باشد اجراي كارشناسي منتفي گردد، محق دريافت بخشي از دستمزد متناسب با كارهاي انجام شده و يا وقت صرف شده خواهد بود به شرط اينكه از حداقل مقرر در اين تعرفه كمتر نباشد . به علاوه چنانچه در اين رابطه به محل اجراي قرار كارشناسي مسافرت نموده باشند هزينه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وي بر مبناي ضوابط اين تعرفه پرداخت مي شود.

 

ماده 6_ در صورتي كه اجراي قرار كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از حوزه فعاليت و محل اقامت كارشناس باشد، تأمين وسيله اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضي بوده و علاوه بر دستمزد كارشناسي، فوق العاده مأموريت كارشناس براي هر روز مسافرت به مأخذ روزانه به مبلغ 500.000 ريال براي ماموريت داخل استان محل اقامت به كارشناس و مبلغ 000/000/1 ريال براي ماموريت خارج از استان كارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضي از تأمين وسيله اياب و ذهاب و اقامت خودداري نمايد و كارشناس براي انجام كارشناسي رأساً و به هزينه خود نسبت به تهيه موارد فوق الذكر اقدام نمايد ، علاوه بر دستمزد و فوق العاده مأموريت، هزينه هاي مربوطه در وجه كارشناس پرداخت خواهد شد.

 

*تبصره 1_ در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، انجام امور مربوط و كليه هزينه هاي سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم رديف مديران كل به عهده متقاضي ميباشد.

 

*تبصره 2_ در صورتي كه مبلغ مورد رسيدگي به ارز باشد پس از تسعير آن به ريال براساس نرخ واريزنامه رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق جدول رشته مربوطه محاسبه خواهد گردد.

 

*تبصره 3- تأمين وسيله اياب و ذهاب اجراي قرار كارشناسي درون شهرها بعهده متقاضي مي باشد .

 

ماده 7- دستمزد تامين دليل با توجه به كميت و كيفيت خدمات كارشناسي مورد نياز از طرف مقام ارجاع كننده تعيين مي شود و حداقل 000/500/1 ريال مي باشد .

 

ماده 8_ هزينه انجام كليه آزمايش ها و تهيه نمونه هاي لازم و گمانه زني كه طبق نظر كارشناس ضروري باشد، به عهده متقاضي است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذكور حسب مورد نظر مركز يا كانون مربوط معتبر است.

 

ماده 9_ در مواردي كه براي بعضي از امور كارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائي ، كانون يا مركز مربوط تعيين مي گردد در هر حال حداقل دستمزد 000/500/1 ريال خواهد بود.

 

ماده 10_ در مواردي كه موضوع كارشناسي مربوط به سال هاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي باشد، دستمزد طبق قيمت روز بر اساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد .

 

ماده 11_ دستمزد ارزيابي ها براي كليه رشته ها در هر مورد ارجاعي بشرح ذيل تعيين مي گردد .

 

تا پنجاه ميليون ريال ............................ مقطوعاً 000/500/1 ريال

 

 • از پنجاه ميليون و يك ريال تا يكصد و پنجاه ميليون ريال نسبت به مازاد .......... 5% درصد
 • از يكصد و پنجاه ميليون و يك ريال تا دويست و پنجاه ميليون ريال نسبت به مازاد .............. 4% درصد
 • از دويست و پنجاه ميليون ريال و يك ريال تا يك ميليارد ريال نسبت به مازاد ....................3% درصد
 • از يك ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال نسبت به مازاد .........................125% درصد
 • از ده ميليارد و يك ريال تا يكصد و پنجاه ميليارد ريال نسبت به مازاد ...................... 6% درصد
 • از يكصد و پنجاه ميليارد و يك ريال تا پانصد ميليارد ريال نسبت به مازاد .................. 3% درصد
 • از پانصد ميليارد و يك ريال تا شصد و پنجاه ميليارد ريال نسبت به مازاد ...................... 25% درصد
 • از ششصد و پنجاه ميليارد و يك ريال تا يك هزار ميليارد ريال نسبت به مازاد ................... 15% درصد
 • از يكهزار ميليارد و يك ريال به بالا نسبت به مازاد 1% درصد حداكثر كل دستمزد كارشناسي سيصد ميليون ريال براي هر كارشناس خواهد بود .

  *تبصره 1- در هر مورد كه ارجاع كار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزيابي مندرج در گزارش به طور يك جا مبناي محاسبه اين ماده قرار مي گيرد ليكن در صورتي كه موضوع ارزيابي در مكانهاي مناطق مختلف شهرداري يا داراي پروانه صنعتي مجزا باشند و يا مربوط به اشخاص حقوقي يا حقيقي مختلف باشد ، ارزيابي ها به طور جداگانه مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت .

  *تبصره 2- دستمزد بررسي به اختلاف في مابين كارفرمايان و پيمانكاران و ساير قراردادهاي مربوط و دستمزد تعيين و كنترل صورت وضعيت براي كليه رشته ها بر مبناي مبلغ قرارداد طبق ماده 11 اين تعرفه به اضافه صددرصد مي باشد .

  *تبصره 3- دستمزد تعيين علل و مسببين و تعيين خسارت براي كليه رشته ها بر مبناي ميزان خسارت تعيين شده طبق ماده 11 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد مي باشد .

  *تبصره 4- تشخيص تخلف از مفاد قرارداد و يا رسيدگي به تاخير قرارداد در هر مورد طبق ماده 11 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد مي باشد .

  *تبصره 5- در ارزيابي قطعات يدكي و كالاي مستعمل ، فرآورده هاي غذايي و داروئي و بهداشتي ، ضايعات توليدي ، ابزار آلات ، ماشين آلات و تجهيزات برقي و مكانيكي ، اجراي ريز الكترونيك ومخابرات در هر كار ارجاعي به صورت يكجا و طبق ماده 11 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد مي باشد .

  *تبصره 6- در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط چند كارشناس رسمي از يك رشته كارشناسي انجام شود، از دستمزد هر كارشناس مبلغ سي درصد كسر مي گردد .

  ماده 12_ در صورتي كه رسيدگي به مستندات و مدارك مربوط به كارشناسي به زبان خارجي باشد علاوه بر تعرفه قانوني در هر رشته هزينه ترجمه رسمي بر اساس آئين نامه تعرفه مترجمين رسمي اضافه مي شود.

  ماده 13- دستمزد تعيين اجاره بها براي كليه رشته هاي جهت هر واحد يا مجموعه مستقل تا اجاره ماهيانه دو ميليون ريال ، مقطوعاً 000/500/1 ريال و از دو ميليون تا سي ميليون ريال ، ده درصد و از سي ميليون ريال به بالا ، دو درصد اضافه خواهد شد . دستمزد تعيين اجرت المثل يا اجور گذشته بر مبناي اين ماده به اضافه بيست و پنج درصد خواهد بود .

  ماده 14 – حق الزحمه تفسير عكس هاي هوائي و ماهواره اي براي هر پلاك ثبتي و تعيين موقعيت ثبتي آن در عكسهاي مزبور مقطوعاً مبلغ 000/000/3 ريال است و برا تفسير عكس هاي مذكور مربوط به سالهاي گذشته ، به ازاي هر سال مبلغ چهارصد هزار ريال اضافه خواهد شد . همچنين ، براي پلاكهاي متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاك اضافي چهل درصد به حق الزحمه اين رديف اضافه خواهد شد .

  فصل دوم_ تعرفه دستمزد كارشناسي

  گروه1_ مهندسي آب و معادن شامل رشته هاي (آب_مواد_معادن)

  رشته مهندسي آب :

  ماده 15_ دستمزد اندازه گيري آب و حقابه ها بشرح ذيل است:

  1_ تا 50 ليتر در ثانيه مقطوعاً 000/500/1 ريال

  2_ مازاد بر 50 ليتر در ثانيه تا 1000 ليتر در ثانيه به ازاء هر ليتر 1500 ريال

  3_ از 1000 ليتر به بالا به ازاء هر ليتر در ثانيه 400 ريال و حداكثر بيست ميليون ريال

  ماده 16_ دستمزد تعيين كيفيت شيميائي و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست محيطي در هر مورد 000/500/1 ريال مي باشد .

  *تبصره – در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عمليات نقشه برداري باشد ، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد .

  ماده 18_ دستمزد ارزيابي قنوات، چاهها و منصوبات آن، شبكه هاي آبياري و زهكشي آب و فاضلاب مطابق ماده 11 اين تعرفه خواهد بود .

  ماده 19_ تعيين نوع و بررسي كيفيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه ها مقطوعاً000/000/3 ريال است .

  ماده 20_ دستمزد رسيدگي به اختلاف مربوط به حريم و بستر رودخانه ها و كانال ها و انهار به شرح زير تعيين مي گردد:

  1_ حريم كانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر كيلومتر 000/000/1 ريال و حداقل 000/500/1 ريال و حداكثر ده ميليون ريال .

  2_ حريم رودخانه ها و كانالهاي با عرض بيش از 12 متر از قرار هر كيلومتر 000/500/1 ريال و حداكثر 14 ميليون ريال .

  ماده 21_ دستمزد رسيدگي به وضع فاضلاب به لحاظ تشخيص بار آلودگي بر حسب كميت و كيفيت مقطوعاً 000/000/2 ريال

 

رشته فلزات و معادن

 

ماده 22_

 

 1. تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي رشته فلزات در ارزيابي ها طبق ماده 11 در مورد ملاك تشخيص ، حداقل 5 ميليون ريال و حداكثر ده ميليون ريال خواهد بود .
 2. تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به ارزيابي ذخائر معدني (احتمالي – ممكن – قطعي) طبق ماده 11 تعرفه عمومي خواهد بود . (در معادن زيرزميني معادل بيست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)
 3. در صورتي انجام بررسيهاي كارشناسي در معادن منتج به ارزيابي نگردد ، حق الزحمه كارشناسي برا اساس ماده ده اين تعرفه قابل پرداخت خواهد بود .

 

 

 

گروه 2 – اموال منقول شامل رشته هاي

 

(آثار هنري و اشياء نفيسه و كتب خطي - اشياء عتيقه و احجار كريمه - ساعت و جواهرات - فرش- لوازم خانگي و اداري)

 

ماده 23_ دستمزد كارشناسي رشته هاي فوق مطابق ماده 11 اين تعرفه و رشته لوازم خانگي و اداري 20 درصد اضافه مي باشد .

 

 

 

گروه 3_ امور پزشكي - داروئي و غذائي شامل رشته هاي :

 

(پزشكي ، داروسازي و سم شناسي، مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن)

 

 

 

ماده 24_ دستمزد كارشناسي رشته هاي فوق برحسب اهميت و حساسيت و پيچيدگي موضوع و با توجه به كميت و كيفيت كار با پيشنهاد كارشناس و موافقت مرجع ارجاع كننده حداقل 000/500/1 ريال و حداكثر 000/000/10 ريال در هر مورد مي باشد و در مورد ارزيابي مطابق ماده 11 اين تعرفه مي باشد.

 

*تبصره_ كليه هزينه هاي آزمايشگاهي ، نمونه برداري (بيوپسي) راديوگرافي و نظائر آن به عهده متقاضي مي باشد.

 

 

 

گروه 4_ رشته حسابداري و حسابرسي- آمار

 

(امور بازرگاني – تعيين نفقه و بيمه)

 

رشته حسابداري و حسابرسي :

 

ماده 25_ دستمزد كارشناسي امور حسابرسي نسبت به جمع ارقام حسابهاي مورد رسيدگي طبق ماده 11 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود .

 

ماده 25_ دستمزد كارشناسي امور ذيل بر اساس ماده 11 اين تعرفه خواهد بود :

 

 1. ارزش سهام و سهم الشركه ، با توجه به مجموع دارائي هاي جاري و بدهي ها و ذخائر رسيدگي شده به اضافه قيمت تمام شده دفتري دارائي هاي ثابت .
 2. رسيدگي و حسابرسي ترازنامه و حساب سود و زيان و امور توقف و ورشكستگي .
 3. تعيين قيمت تمام شده كالاها با توجه به ارقام تشكيل دهنده قيمت تمام شده .

  رشته امور بازرگاني :

  ماده 27_ دستمزد كارشناسان رشته بازرگاني در مورد ارزيابي طبق تعرفه ماده 11 است و در ساير موارد حداقل 000/000/2 ريال و حداكثر 000/000/20 ريال خواهد بود .

  رشته تعيين نفقه :

  ماده 28 – تعيين دستمزد نفقه با توافق مي باشد و در هر مورد حداقل 000/500/1 ريال و حداكثر 000/000/10 ميليون ريال است .

  رشته بيمه :

  ماده 29 – دستمزد رشته بيمه در مورد ارزيابي ماده 11 اين تعرفه و ساير موارد با توافق مقام ارجاع كننده در هر مورد حداقل 000/500/1 ريال و حداكثر 000/000/15 ريال است .

  رشته آمار :

  ماده 30 – تعيين دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع كننده در هر مورد حداقل 000/500/1 ريال و حداكثر 000/000/10 ريال است .

   

  گروه 5_ امور وسائط نقليه موتوري شامل رشته هاي :

  (امور حمل و نقل {ترابري } - وسائط نقليه هوائي - وسائط نقليه دريائي و غواصي - وسائط نقليه موتوري زميني و وسائط نقليه ريلي)

  ماده 31_ دستمزد كارشناسي وسائط نقليه موتوري زميني به شرح ذيل است :

 

 1. رسيدگي به اصالت خودرو 000/500/1 ريال داخل شهر و 000/000/2 ريال خارج شهر
 2. رسيدگي به تصادف درون شهري 000/000/1 ريال
 3. رسيدگي به تصادف خارج از شهر 000/500/1 ريال

  اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي ، تعيين تناژ ، تعيين مدل براي هر دستگاه مقطوعاً 000/500/1 ريال و براي وسائط نقليه بدون موتور پنجاه درصد آن .

  ماده 32_ تعرفه دستمزد وسائط نقليه دريايي و غواصي و رشته امور حمل و نقل :

 

 1. براي دعاوي مربوط به حمل و نقل (مسئوليت صادر كننده اسناد حمل )

  با توجه به مبلغ خواسته ، مطابق ماده 11 اين تعرفه است .

 2. تعيين ارزش وسائط نقليه آبي :

  بر اساس ماده 11 اين تعرفه است .

 3. تعيين علت در تصادم دريايي يا تصادم در آبهاي داخلي بشرح ذيل مي باشد :

  الف - در صورت تصادم بين قايقهاي تفريحي و مسافربري در آبهاي داخلي :

  در هر مورد 000/000/2 ريال

  ب – در صورت تصادم بين دو يا چند فروند شناور در دريا :

  -براي شناورهاي با ظرفيت بار كمتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT) 000/000/4 ريال در هر مورد

  -براي شناورهاي با ظرفيت بار بالاتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT) 000/000/10 ريال در هر مورد

  *تبصره – در صورتي كه تصادم بين دو يا چند شناور با ظرفيتهاي متفاوت باشد ، ظرفيت بالاتر مبناي تعيين حق الزحمه مي باشد .

 4. در مورد غواصي و عمليات زير آبي ، ماده 9 اين تعرفه ملاك عمل خواهد بود .

  *تبصره – دستمزد ارزيابي هاي وسائط نقليه هوائي و ريلي و زميني برابر ماده 11 خواهد بود .

   

  گروه 6- راه و ساختمان شامل رشته هاي:

  ( راه و ساختمان - معماري داخلي و تزئينات- مهندسي ترافيك _ برنامه ريزي شهري – مهندسي محيط زيست - امور ثبتي _ ابنيه و آثار باستاني _نقشه برداري )

  رشته راه و ساختمان :

  ماده 33 دستمزد ارزيابي اراضي غير مزروعي و ابنيه و مصالح ساختماني و تعيين حقوق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي مطابق ماده 11 اين تعرفه تعيين ميشود .

  ماده 34 دستمزد تطبيق نقشه هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا :

  براي هر متر مربع مساحت زيربنا 000/4 ريال و حداقل 000/500/1 ريال و حداكثر 000/000/15 ريال است .

  ماده 35- دستمزد تطبيق مشخصات قراردادي ساختمان ها با وضعيت محل و بنا براي هر متر مربع مساحت زيربنا 000/4 ريال و حداقل 000/500/1 ريال و حداكثر 000/000/20 ريال است .

 

ماده 36- دستمزد تهيه نقشه هاي معماري و سازه ساختمان هاي موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائي بشرح زير مي باشد :

 

 1. معماري كلي هر متر مربع 3000 ريال و حداقل 000/500/1 و حداكثر 000/000/30 ريال .
 2. سازه هر متر مربع 000/4 ريال و حداقل 000/500/1 ريال و حداكثر 000/000/40 ريال .

 

ماده 37- دستمزد افراز و قطعه بندي مستلزم تهيه نقشه دقيق قطعات افراز و صورت ارزيابي آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زير است :

 

 1. دستمزد افراز املاك و مستغلات و تقسيم تركه بر اساس ماده 11 اين تعرفه به اضافه بيست درصد
 2. در صورتيكه نقشه ملك مورد افراز تهيه نشده باشد هزينه نقشه بر اساس تعرفه نقشه برداري مربوط علاوه به دستمزد رديف 1 محاسبه مي شود .

  *تبصره – در مواردي كه واحدهاي ساختماني با هر نوع كاربري كه بصورت آپارتمان ، طبقه يا بلوك مجزا هستند همانند باشند ، طبقه يا بلوك اول به ميزان مقرر در اينماده و مواد 34 الي 36 اين تعرفه محاسبه و براي بقيه طبقات و يا هر بلوك مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد .

  ماده 38- دستمزد تشخيص زمين مسبوق به احياء ازنظر ساختماني تا مساحت 1000 متر مربع 000/500/1 ريال و براي هر يك هزار متر مربع مازاد ، مبلغ 000/800 ريال اضافه مي گردد .

  رشته نقشه برداري و امور ثبتي :

  ماده 39- پياده كردن محدوده پلاك ثبتي در نقشه و عكس هوائي:

 

 1. اگر گذربند مشخص باشد :

  تا 1000 متر مربع مقطوعاً 000/000/2 ريال و نسبت به مازاد تا 10 هكتار براي هر متر مربع 200 ريال و از 10 هكتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 100 ريال و حداكثر 000/000/40 ريال.

 2. اگر گذربند مشخص نباشد :

  تا 1000 متر مربع مقطوعاً 000/000/6 ريال و نسبت به مازاد تا 10 هكتار هر متر مربع 200 ريال و از ده هكتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 100 ريال و حداكثر 00/000/60 ريال .

  ماده 40- حق الزحمه نقشه برداري اراضي و تهيه پروفيل و غيره بر مبناي بند 2 ماده 39 و حداكثر 000/000/60ريال .

  ماده 41- حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتي و تشخيص محل پلاك مورد نظر در املاك تا 1000 متر مربع حداقل 000/500/1 ريال و نسبت به مازاد تا 5000 متر مربع براي هر متر مربع 800 ريال و از 5000 متر مربع تا 50000 متر مربع نسبتبه مازاد براي هر متر مربع 400 ريال و از 50000 متر مربع به بالا نسبت به مازاد براي هر متر مربع 200 ريال و حداكثر سي ميليون ريال .

  ماده 42_ دستمزد نقشه برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات و مسير انهار و كانالها و رودخانه ها با مقياس 1000/1 به صورت پيمايش با تعيين محل چاه ها ، حداقل 000/500/1 ريال است و حداكثر با نظر مقام قضائي مي باشد .

  ماده 43ـ دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلاف املاك خارج از محدوده شهرها :

 

 1. دستمزد مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدود آن در املاك مزروعي تا يك هكتار حداقل 000/000/2 ريال است .
 2. در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاء هر هكتار مازاد بيست درصد به دستمزد اضافه مي شود و حداكثر ده ميليون ريال مي باشد .

  ماده 44 ـ دستمزد كارشناسي رشته شهرسازي :

 

 1. حق الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق طرح هاي تفكيك اراضي شهري با ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زير است :

 

 1. طرح تفكيك با دو قطعه زمين ، مبلغ 000/000/5 ريال .
 2. طرح تفكيك با 3 تا 10 قطعه زمين ، مبلغ 000/000/1 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه
 3. طرح تفكيك با بيش از 10 قطعه زمين مبلغ 000/300 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه
 1. حق الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق كاربري اراضي شهري با طرح هاي توسعه شهري به شرح زير مي باشد :
  1. كاربري يك يا دو قطعه زمين مجاور با يكديگر مبلغ 000/000/5 ريال .
  2. كاربري 3 تا 10 قطعه زمين مجاور با هم ، مبلغ 000/700 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه
  3. كاربري بيش از 10 قطعه زمين مجاور با هم مبلغ 000/300 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه .
 2. حق الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق شهري ساختمان ها به ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زير مي باشد :
  1. ساختمان با يك دو واحد قابل تفكيك مبلغ 000/000/5 ريال .
  2. ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفكيك مبلغ 000/700 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد .
  3. ساختمان با بيش از 10 واحد قابل تفكيك مبلغ 000/300 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد .

   *تبصره – دستمزد ساير رشته هاي زير گروه 6 طبقه ماده 9 اين تعرفه خواهد يود .

    

 

گروه 7- صنعت و فن شامل رشته هاي :

 

(الكترو شيمي- صنايع نفت و پتروشيمي - برق - الكترونيك ومخابرات – برق ، ماشين و تاسيسات كارخانجات ، تاسيسات ساختماني {آسانسور و شوفاژ و تهويه } كامپيوتر - گاز و گازرساني - انرژي هسته اي - مهندسي هوا فضا - مهندسي پزشكي - نساجي و رنگرزي )

 

ماده 45 ـ دستمزد كارشناسي و ارزيابي رشته هاي فوق بر اساس ماده 11 اين تعرفه و تبصره هاي ذيل آن خواهد بود .

 

*تبصره – حق الزحمه كارشناسي نرم افزار كامپيوتر مطابق ماده 11 اين تعرفه به اضافه 50 درصد خواهد بود .

 

گروه 8 ـ فني و هنري شامل رشته هاي :

 

( تئاتر - شعر و سرود ـ تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ عكاسي و امور سينمايي - طراحي و گرافيك ـ امور ورزشي - تأليفات _ تمبر ـ صنايع دستي - موسيقي )

 

ماده 46_ دستمزد كارشناسي رشته تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده هاي غيرمالي و در هر مورد بررسي (هر مستند) حداقل 000/000/2 ريال در صورتيكه كم و كيف كار ايجاب نمايد با پيشنهاد كارشناس و توافق مراجع ارجاع كننده كارشناسي حداكثر 000/000/10 ريال تعيين مي گردد .

 

*تبصره – دستمزد كارشناسي رشته هاي فوق در پرونده هاي مالي مطابق ماده 11 اين تعرفه محاسبه و حداكثر بيست ميليون ريال مي باشد .

 

ماده 47_ دستمزد كارشناسي مربوط به عكاسي و امور سينمايي و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذيل مي باشد :

 

الف - دستمزد كارشناسي مسائل فني عكس و فيلم و اختلاف رنگها ، شرايط نوري ، كمپوزيسيون (تركيب بندي) ، پرسپكتيو ، ظهور و چاپ حداقل 000/000/2 ريال و حداكثر 000/000/15 ريال درهر مورد با نظر مقام ارجاع كننده .

 

ب _ امور مربوط به فيلمبرداري و سينما :

 

دستمزد رسيدگي به موارد اختلاف فيمابين كارفرمايان و تهيه كنندگان اعم از نويسنده _ كارگردان _ تصويربردار_ تدوين كننده _ لابراتوار و صدابردار به شرح زير است :

 

1_ برنامه هاي كوتاه مدت و مستند اعم از فيلم و يا ويدئو و برنامه هاي انيميشن حداقل000/000/2 ريال .

 

2_ برنامه هاي بلند مدت سينمايي بيشتر از يك ساعت بر حست مدت فيلم و حداكثر 000/000/15 ريال .

 

ج_ دستمزد ارزيابي فيلم ، وسائل و لوازم عكاسي و فيلمبرداري و سينما و ويدئو مطابق ماده 11 اين تعرفه محاسبه خواهد شد .

 

د _ هزينه هاي مربوط به آزمايشگاه _ استفاده از لوازم مونتاژ _ دستگاههاي نمايش جهت بازديد فيلم و تصاوير تابع ماده 9 اين تعرفه خواهد بود.

 

ه – دستمزد كارشناس در امور ورزشي بدون موارد جرح يا فوتي براي هر مورد 000/000/2 ريال و براي موارد فوتي و يا جرحي حداكثر 000/000/15 ريال با نظر مرجع مربوطه .

 

 

 

گروه 9_ كشاورزي شامل رشته هاي:

 

(كشاورزي و منابع طبيعي- دامپروري و دامپزشكي – محصولات دامي - آبزيان و شيلات - سم و سم شناسي – صنايع چوب - محيط زيست طبيعي – گياه پزشكي)

 

ماده 48_ دستمزد ارزيابي هاي رشته هاي فوق مطابق ماده 11 اين تعرفه محاسبه خواهد شد .

 

ماده 49_ دستمزد تعيين حق آباداني و حق ريشه و زراعت و نسق زارعانه و تعيين هزينه احياء و اصلاح تسطيح زمينهاي كشاورزي و باغات و حق غارسي طبق ماده 11 اين تعرفه مي باشد .

 

ماده 50_ دستمزد نمونه برداري بمنظور تعيين كيفيت و طبقه بندي محصولات زراعي، باغي، دامي، آبزيان، خوراك دام، مكمل و داروهاي مصرفي دامي با توافق مرجع ارجاع كننده و كارشناس تعيين مي شود .

 

ماده 51_ دستمزد تشخيص اراضي (داير و باير و موات) تا مساحت 1000 مترمربع ، 000/000/2 ريال و براي هر هزار متر مربع مازاد 10 درصد و بالاتر از يك هكتار سه درصد دستمزد فوق مي باشد .

 

ماده 52_ دستمزد افراز املاك كشاورزي بر اساس ماده 11 اين تعرفه به اضافه بيست درصد خواهد بود .

 

*تبصره – در صورتي كه انجام امر كارشناسي مستلزم تهيه نقشه باشد ، دستمزد نقشه برداري بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد .

 

ماده 53_ دستمزد ارزيابي تجهيزات مرتبط و مواد اوليه و محصولات و فرآوردهاي كشاورزي و دامي و جنگلي و شيلات و غيره موجود در انبارها بر اساس تعرفه ماده 11 محاسبه خواهد شد.

 

 

 

گروه 10 _ مديريت و خدمات شامل رشته هاي :

 

(امور آموزشي _ امور خبرنگاري و روزنامه نگاري - ايرانگردي و جهانگردي – زبانهاي خارجي - امور اداري و استخدامي - كتابداري _ امور گمركي - ثبت شركتها و علائم تجاري و اختراعات)

 

ماده 54_ دستمزد كارشناسي در مورد كليه رشته هاي فوق با توجه به كم و كيف كار در هر مورد حداقل 000/500/1 ريال و حداكثر 000/000/15  ريال با پيشنهاد كارشناس و توافق مرجع ارجاع كننده خواهد بود .

 

گروه 11_ ايمني و حوادث شامل رشته هاي:

 

(امور آتش سوزي و آتش نشاني، امور اسلحه و مهمات ، امنيت عمومي ، حوادث ناشي از كار، مواد محترقه و منفجره {ناريه} )

 

ماده 55_ دستمزد كارشناسان اين گروه طبق تعرفه كارشناسان گروه 10 موضوع ماده 54 تعيين مي گردد .

 

ماده 56_ اعلام نظر نسبتبه موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد ، حسب مورد با كانون ذيربط با مركز و تفسير مواد تعرفه حسب مورد به عهده شوراي عالي كارشناسان يا مركز مي باشد .

 

ماده 57- كليه متن و مواد و تبصره هاي اين تعرفه از سوي كارشناسان رسمي و كانونها و نيز كارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع كشور اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي عمومي غير دولتي ، بانكها ، موسسات اعتباري و ساير شركتها و دستگاه هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد لازم الرعايه است.

 

ماده 58 - اين تعرفه با 58 ماده و 23 تبصره به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري در تاريخ ................................ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم الاجرا است . مقررات مغاير لغو مي گردد .